El servei gratuït de Google tradueix de manera instantània paraules, frases i pàgines web entre el català i més de 100 idiomes. Utilisez le dictionnaire Français-Allemand de Reverso pour traduire grec et beaucoup d’autres mots. Nom Adjectif. Traduction - Μετάφραση. Oudgrieks. Le grec ancien est le médiateur de l’héritage spirituel qui a influencé le développement de l'ensemble de la civilisation occidentale. Εισαγωγές που είναι περιστασιακές και αποτελούνται αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν θεωρούνται εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. grec translation in French - English Reverso dictionary, see also 'Grec',Grèce',Grèce',gré', examples, definition, conjugation Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante au niveau des produits et des services, qui aurait pu se, Η απελευθέρωση αυτή δεν επέφερε σημαντικό ανταγωνισμό που να βασίζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να. Griekenland. Phrases en grec. Traduction française Leconte de Lisle. Le grec moderne conserve le même alphabet grec et repose sur le grec byzantin, qui suit la koiné hellénistique précitée. Internet Archive BookReader Les Kitharèdes : traduction nouvelle avec le texte grec Cherchez des exemples de traductions traduire dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire. : 4 Greece did not return the questionnaire. Austerity-induced suffering is particularly extreme in Greece. Découvrez le texte original de « Ithaque, poème de Cavafy, traduction de M. Yourcenar » et sa traduction en vis-à-vis, son histoire, ses auteurs et les meilleures interprétations. En revanche, la profondeur, les interprétations et les paroles du D.ieu vivant qui y sont contenues n'ont pas pu être transférées par le passage de la langue sainte à … Le sujet de cette année était tiré du d’Isocrate . Traduction grec moderne. This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Proposition d’amélioration du traducteur, nous faisons appel aux services d’un excellent fournisseur de vocabulaire, la société Microsoft, l’utilisation du traducteur est gratuite, sans engagement et aucune inscription n’est nécessaire, le design du site est synoptique, clair et fonctionnel, une version du site est disponible dans la langue de chaque pays européen, la sécurité est notre priorité, c’est pour cela que nous protégeons nos utilisateurs et leurs traductions à l’aide de codes de sécurité. Suggestions. ΔΙΑΘΗΚΗ: LE NOUVEAU TESTAMENT: μορφή PDF: Version PDF: Texte grec Robinson & Pierpont Αρχαία Ελληνικά Κείμενα. - σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής του εισάγοντος μέρους, Les risques de révision à la hausse sont liés à la nette amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs, qui doit encore se, Οι πιθανότητες ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων συνδέονται με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία δεν έχει ακόμη, (214) Le fait que les prix du PET puissent suivre les fluctuations du prix du pétrole brut ne doit pas se, (214) Το γεγονός ότι οι τιμές ΡΕΤ μπορούν να ακολουθήσουν τις διακυμάνσεις των τιμών αργού πετρελαίου δεν πρέπει να, Les questions environnementales ont également un rôle à jouer dans le concept de «liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement», que les services de la Commission s'attachent actuellement à, Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν επίσης ρόλο στην έννοια της σύνδεσης της ανακούφισης, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης, τα θέματα πολιτικής των οποίων καταρτίζονται, La législation, même rédigée avec le plus de soin, sera insuffisante si la volonté politique n'est pas assez ferme pour, Ακόμη και η πιο προσεκτική νομοθεσία, θα αποδειχθεί ακατάλληλη, εάν δεν υπάρχει η σταθερή πολιτική βούληση που. Les différences entre les voyelles longues et courtes disparaissent, les diphtongues sont transformées en simples voyelles. Vous pouvez traduire des phrases complètes, de simples mots, de Français vers l'espagnol, trouver synonymes et antonymes de Français vers Grecet traduire depuis pratiquement n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue. gouvernement grec 1408. l'état grec 341. ministre grec 234. ministère grec 148. parlement grec 112. parti communiste grec 111. peuple grec 98. le marché grec 89. territoire grec 72. oud-Grieks. ellenico. 22 Aussi, quand, vers 280 avant notre ère, certains Juifs d’Alexandrie, en Égypte, qui parlaient le grec, ont commencé à traduire en cette langue les Écritures hébraïques inspirées, traduction qui est maintenant connue sous le nom de Version des Septante, ils utilisèrent le mot hadès pour traduire le … Traduction en ligne grec <> français, dictionnaire grec <> français, dictionnaire monolingue grec et d'autres ressources pour la langue grecque. Ο Τομ μετέφρασε το συμβόλαιο στα Γαλλικά. La mélodique de l’accent a modifié la dynamique de la langue. Οπότε θα "διερμηνεύσω" τα παραπάνω σε γλώσσα που μπορείτε να καταλάβετε. Je suis désolée de me répéter, mais il est très important de souligner que le CCR ne sera qu'une boîte à outils par nature, et le Parlement ne sera pas totalement impliqué dans la décision de, Λυπούμαι που πρέπει να επαναλάβω την ίδια δήλωση, όμως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ΚΠΑ θα αποτελεί εκ των πραγμάτων εργαλειοθήκη, ενώ το Κοινοβούλιο θα μετέχει πλήρως στην απόφαση σχετικά με το ποια τμήματα του κειμένου, Si le document de la Commission du 16 février est exhaustif, celle-ci doit néanmoins. gouvernement grec 1503. l'état grec 353. ministre grec 216. en grec 201. ministère grec 150. parti communiste grec 131. parlement grec 125. peuple grec 115. le marché grec 98. grec d’une page environ, accompagné d’une traduction partielle en français. Les années passent, bien sûr, et l'écriture n'arrive pas instantanément, comme j'essaye de vous le, Περνούν τα χρόνια, βέβαια, και η συγγραφή, δεν συμβαίνει άμεσα, όπως τώρα που προσπαθώ να σας, * Veiller à assurer davantage de souplesse en ce qui concerne l'élaboration des projets, ce qui devrait se. heleno. Cette inaction dans la colonie pousse Grece à faire intervenir son frère auprès du gouvernement britannique. Nouveau Testament Grec . Le grec antique ( ou grec ancien ou classique ) est parlé et écrit depuis les périodes archaïque et classique de la Grèce. Ce service de traduction grec-français en ligne ne peut traduire plus de 1000 caractères à la fois. Service en ligne, d’utilisation pratique, de traduction de mots, de phrases, de textes de l'grec vers l'français. greco. Nous vous proposons en plus des tableaux de conjugaison et de déclinaison, la prononciation des … Il existe en grec deux formes d'adjectifs verbaux, l'une en -τός, -τή, -τόν, l'autre en -τέος, -τέα, -τέον, qui se déclinent comme les adjectifs de la première classe.Ils se forment généralement en remplaçant la désinence -θείς du participe aoriste passif, par les terminaisons … La Koiné ( κοινή ), qui provient du dialecte d'Athènes, normalisée à l'époque hellénistique, s’est répandue progressivement et devenue la langue commune de tous les Grecs. ... En effet, je viens dans l'espoir de ne souffrir que ce que la destinée a décidé. : Greece is currently developing its sixth science and technology park. Il est généralement placé après le nom et s'accorde avec le nom (ex : un ballon bleu, une balle bleue).En général, seule la forme au masculin singulier est donnée. Pour toutes vos traductions grec français gratuites, utilisez la technologie SYSTRAN.Leader mondial des technologies de traduction automatique, SYSTRAN vous propose un traducteur grec français.. Devenez multilingue. Nous y lisons: “Aussi, que celui qui parle dans une langue prie afin de pouvoir, Αυτό μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα έχοντας υπ’ όψη τα εδάφια 13, 16 και 17 της 1 Κορινθίους, κεφάλαιον 14 όπου διαβάζουμε: «Διά τούτο ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον ας προσεύχηται διά να γείνη ικανός να, (44) Pour les installations existantes, le respect de ces niveaux peut se. Greek. Traduction de "grec" en italien. Le grec se caractérise par un système relativement complexe de conjugaisons et de temps des verbes, qui sont aussi de trois types. Dans le champ inférieur, vous verrez immédiatement apparaître la traduction demandée. This list, in alphabetical order, gives the number of the grave, as well as its location Les processus de traduction sont effectués conformément à la norme EN 15038, ce qui permet de garantir le respect de la forme et l’intégralité de la traduction. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τον συντονισμό των προσεγγίσεων ή την ανάπτυξη κοινών προσπαθειών, όπως εξάλλου αυτό προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. gouvernement grec 1436. chypriote grec 502. l'état grec 436. ministre grec 213. ministère grec 154. parlement grec 126. peuple grec 106. territoire grec 105. parti communiste grec … Les traducteurs en ligne ont en effet beaucoup de mal à traiter les termes en argot et les textes écrits en langage familier. Suggestions. Utilisez le dictionnaire Français-Allemand de Reverso pour traduire grec et beaucoup d’autres mots. In My Mind (traduction en grec) Artiste : Dynoro; Artiste invité : Gigi D’Agostino; Chanson : In My Mind 15 traductions; Traductions : allemand #1, #2, arabe, azéri, bulgare, finnois, français, grec, hongrois 6 de plus; Demandes : hindi traduction en grec grec. Hijoepu*# (traduction en grec) Artiste : Gloria Trevi (Gloria de los Angeles Treviño Ruiz) Artiste invité : Karol G; Chanson : Hijoepu*# 4 traductions; Traductions : anglais #1, #2, grec, serbe traduction en grec grec. Autres traductions. Reverso.net : Free online translation in French, Spanish, Italian, German, Russian, Portuguese, Hebrew, Japanese, English. Pour une traduction français-grec, entrez le texte français dans la fenêtre supérieure. Auteur/copyrights : Loïc Toubel. Grec. Principales traductions: Français: Anglais: grec adj adjectif: modifie un nom. Ses origines remontent au 3ème millénaire avant J.-C. Veuillez noter que notre traducteur français-grec ne peut traduire que 5000 caractères par traduction. Afficher les traductions générées par algorithme, @Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, Traduction du Monde Nouveau des Saintes Écritures. Traductions en contexte de "Grèce" en français-allemand avec Reverso Context : la banque de grèce, la grèce et le portugal, entre la grèce, grèce et au portugal, l'adhésion de la grèce Cela pourra se traduire par la coordination des approches ou le développement d'efforts communs, comme cela est d'ailleurs envisagé dans le cas d'espèce. Vérifiez les traductions 'traduire' en Grec. καὶ … Traduction de passe dans le dictionnaire français-grec et dictionnaire analogique bilingue - Traduction en 37 langues BeTranslated, une agence de traduction professionnelle rapide dans son travail et efficace dans son suivi. 9. Le verbe en grec indique une condition continue, un maintien en état d'être rempli. Blarlo, la qualité maximale à moindre coût. fr Actuellement le grec est parlé principalement en Grèce et à Chypre. Traductions en contexte de "Grèce" en français-anglais avec Reverso Context : la banque de grèce, entre la grèce, grèce antique, la grèce et la turquie, grèce ancienne Vous pouvez le savoir grâce à notre liste des recherches les plus fréquentes. Bienvenue à notre septième leçon sur les phrases populaires en grec.Cette page comprendra salutations, questions, les expressions d'urgence et de survie, comment demander la direction, comment se présenter, souhaits de vacances, et enfin quelques phrases de voyage. En comparaison avec le grec ancien l'orthographe et le vocabulaire ont beaucoup évolué. Suggestions. Elle doit aussi se doter des moyens pour traduire ses intentions dans les faits. * Βελτίωση της ευελιξίας του σχεδιασμού των έργων, ώστε να είναι δυνατές οι ετήσιες προσαρμογές των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για να επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι γενικοί στόχοι των έργων. afficher, 6.7.3. en étant prêts à participer directement, en qualité de partenaires, à des directives d'un type nouveau leur laissant directement le soin, plutôt qu'aux États membres, de, 6.7.3. όντας έτοιμοι να συμμετάσχουν άμεσα, ως εταίροι, σε οδηγίες νέου τύπου που θα αναθέτουν απευθείας σε αυτούς, και όχι στα κράτη μέλη, τη μέριμνα για τη, 22 Aussi, quand, vers 280 avant notre ère, certains Juifs d’Alexandrie, en Égypte, qui parlaient le grec, ont commencé à, 22 Γι’ αυτό όταν μερικοί Αλεξανδρινοί Ιουδαίοι, οι οποίοι μιλούσαν Ελληνικά στην Αίγυπτο, άρχισαν να, - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se. 9. veau de traduction dans le dictionnaire français - grec au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Babylon est un site de traduction tout en un de Français vers Grec! Grec greco-ortodosso. Cette demande est faite après consultation, si nécessaire, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, en vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement à, Πριν υποβληθεί τέτοιο αίτημα, όπου είναι απαραίτητο, προηγούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών έκδοσης και εκτέλεσης, ώστε να επισημανθούν τα ουσιώδη τμήματα των αποφάσεων που πρέπει να, Les 1Co 14 versets 13, 16 et 17 du chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens nous apportent davantage d’éclaircissements. Phrases en grec. Un traducteur grec-français en ligne alternatif. Introduire et gérer les données qui concernent les documents à, Εισαγωγή και διαχείριση των δεδομένων που αφορούν τα προς μετάφραση έγγραφα στο πληροφορικό σύστημα GEPRO + και προώθηση των προς, La filiale a écrit : “ Quand nous songeons aux années passées, nous sommes heureux que certains aient eu le courage de commencer à, Το γραφείο τμήματος γράφει: «Αναλογιζόμενοι τα περασμένα χρόνια, είμαστε χαρούμενοι που μερικοί είχαν το θάρρος να αρχίσουν να, Ce critère fait davantage référence à la complexité du système de gestion qu’au contenu des régimes agroenvironnementaux proprement dits, dans la mesure où des engagements complexes sont susceptibles de se. Grieks. Pour traduire le texte en grec, cliquez sur le bouton vert. Grèce - traduction français-anglais. 503. Grieks-orthodoxe. Orpheus était un poète et musicien grec. Traduction de "grece" en anglais. Note. Traductions en contexte de "Grèce" en français-néerlandais avec Reverso Context : la banque de grèce, l'adhésion de la grèce, entre la grèce, allemagne grèce, grèce espagne france irlande italie vers 631 - fin . Cette expression peut aussi se traduire par “ danse de Mahanaïm ”. Utilisez le dictionnaire Français-Anglais de Reverso pour traduire grec et beaucoup d’autres mots. Το κριτήριο αυτό αφορά περισσότερο την πολυπλοκότητα που συνδέεται με το σύστημα διαχείρισης, παρά αυτήν που εντοπίζεται σε επίπεδο περιεχομένου των καθαυτό γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, καθώς οι περίπλοκες δεσμεύσεις ενδέχεται να αποφέρουν μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη. Many translated example sentences containing "grec" – English-French dictionary and search engine for English translations. Les questions existentielles que Gauguin a essayé de, Οι απαντήσεις στα ερωτήματα για τη ζωή τα οποία, Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant. Texte grec repris sur le site. Gratuit. Griek. Et il en fut ainsi : les eaux, au-dessous du ciel, furent réunies en un seul amas, et l'aride apparut. Vw ek toýtoy , e nai anagka o na diasfalisqe ti to palai árqro 4a , to opo o anaf retai sto ENI , qa parame nei en isxý vw thn teleyta a hm ra ekkaqárishw toy ENI , en to n o árqro 4a , to opo o anaf retai sto prosvpik thw EKT , pr pei na arx sei na isxýei ap thn hmeromhn a sýstashw thw EKT . Dernière mise à jour : 10/07/2017 - 2201 entrées In order to locate a grave, please consult the list of soldiers which is available in the museum. dictionnaire grec moderne français, traduction, grammaire, prononciation, vocabulaire, cours en ligne, langue et littérature grecque Apprenez la traduction de «grec» dans les dictionnairesFrançais ⇔ Allemandde LEO. : La souffrance induite par l'austérité est particulièrement aigüe en Grèce. griego. Nom Adjectif. Grecia Grec. La traduction de la Torah en grec demeure un événement funeste, même si cette traduction ne touche que l'enveloppe extérieure de la Torah. grèce +10k. : 4 La Grèce n'a pas renvoyé le questionnaire. Dernière mise à jour : 10/07/2017 - 2201 entrées The word "logos" in Greek has an extraordinary range of meanings -- the heart of which is both "meaning" and "reckoning". De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "traduire en anglais" – Dictionnaire grec-français et moteur de recherche de traductions greces. Vous pourrez ensuite la sélectionner, la copier et l’utiliser selon vos besoins. 10. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. Bienvenue à notre septième leçon sur les phrases populaires en grec.Cette page comprendra salutations, questions, les expressions d'urgence et de survie, comment demander la direction, comment se présenter, souhaits de vacances, et enfin quelques phrases de voyage. Suggestions. grèce occidentale. Sélectionnez les langues de travail du traducteur. Σε όλη την ιστορία, αν ήθελες κάτι να μεταφραστεί από μια γλώσσα σε μια άλλη, έπρεπε να συμπεριλάβεις ένα ανθρώπινο ον. Ce service gratuit de Google traduit instantanément des mots, des expressions et des pages Web du français vers plus de 100 autres langues. Auteur/copyrights : Loïc Toubel. Dieu appela l'aride terre ; il appela mers l'amas des eaux. Divers dialectes de la période hellénistique apparaissent ainsi. Les adjectifs verbaux . Traduire "merci" en grec avec prononciation, exemples d'utilisation, synonymes, citations, avec le dictionnaire fr->el. grèce centrale. bonnke.net T he ve rb in Greek in dic ates a continuing condition, a s ta te of be in g filled. Αυτή η έκφραση μπορεί επίσης να αποδοθεί «χορός της Μαχαναΐμ». dictionnaire grec. Le logiciel Translator.eu est capable de traduire des portions de texte comptant un maximum de 1000 caractères (un texte moyennement long). La liste est établie à partir des recherches les plus récentes des utilisateurs de Linguee et est actualisée chaque semaine. Alors je vais traduire ça dans une langue que vous comprendrez. Traduction de "grec" en espagnol. Nom Adjectif. Tous nos services de traduction en grec sont réalisés par un traducteur natif professionnel. Grecia. Pour former le féminin, on ajoute "e" (ex : petit > petite) et pour former le pluriel, on ajoute "s" (ex : petit > petits). Vérifiez les traductions 'comment ça va' en Grec. grec > français Google Systran Bing. Agence de traduction grec et plus de 250 combinaisons de langues. Forums pour discuter de Grèce, voir ses formes composées, des exemples et poser vos questions. ENGLISH (Traduction en Anglais) Map of the French cemetery of Zeïtenlick. Ce service gratuit de Google traduit instantanément des mots, des expressions et des pages Web du français vers plus de 100 autres langues. Grieks-Cypriotische. Et il en fut ainsi : les eaux, au-dessous du ciel, furent réunies en un seul amas, et l'aride apparut. Service en ligne, d’utilisation pratique, de traduction de mots, de phrases, de textes de l'grec vers l'français. Contribuez au développement du projet TRANSLATOR.EU. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "traduire en justice" – Dictionnaire grec-français et moteur de recherche de traductions greces. Χρειάζεται μέσα για να μετασχηματίσει τις προθέσεις της σε πραγματικότητα. 32,000 words, pronunciation, precise translations. Μικρός Απόπλους. Autres traductions. Merci, nous avons sauvegardé vos options, Nous nous remercions de nous avoir transmis votre traduction, nous l’avons sauvegardée, Votre texte compte plus de 1000 caractères. Utilisez le dictionnaire Français-Anglais de Reverso pour traduire grec et beaucoup d’autres mots. L'effet positif de la consolidation susmentionnée aurait dû se, Η θετική επίδραση της αναφερθείσας ενοποίησης έπρεπε να είχε, Glosbe utilise des cookies pour vous offrir la meilleure expérience. Le grec moderne conserve le même alphabet grec et repose sur le grec byzantin, qui suit la koiné hellénistique précitée. traduire en grec, ils déverlanisent le verlan (ce qui rappelle la première ré- ponse) et 9,1% qu ’ il s font attention au registre en grec après avoir tr aduit le verlan en français standard. Grec. Dictionnaire Français-Grec ancien à consulter gratuitement en ligne. Nom. gr. : Le sixième parc scientifique et technologique grec est en cours de création. Traduction de temps dans le dictionnaire français-grec et dictionnaire analogique bilingue - Traduction en 37 langues Serviciul gratuit Google traduce instantaneu cuvinte, expresii și pagini web între română și peste 100 de alte limbi. Traductions en contexte de "Grèce" en français-espagnol avec Reverso Context : la banque de grèce, entre la grèce, la grèce et la turquie, la grèce antique Les différences entre les voyelles longues et courtes disparaissent, les diphtongues sont transformées en simples voyelles. Grec ελληνικά. Ce service de traduction grec-français en ligne ne peut traduire plus de 1000 caractères à la fois. Dictionnaire Français-Grec ancien à consulter gratuitement en ligne. Nos traducteurs se chargeront de traduire vos documents depuis le grec en respectant le contexte du texte d’origine tout en l’adaptant à celui de la langue cible. Traduction de "Grec" en néerlandais. En comparaison avec le grec ancien l'orthographe et le vocabulaire ont beaucoup évolué. Aussi les Perses me semblentils avoir bien étalé - N’oubliez pas d’évaluer la traduction et de saisir votre propre traduction si vous pensez que la traduction proposée n’est pas adéquate. helénico. Requêtes les plus fréquentes en grec de 201 à 1000: Que cherche-t-on actuellement à traduire sur le Web ? La langue d'Aristote et d’Homère et la langue de la Bible, le grec est, en plus du chinois et de l'araméen, la langue qui a l'histoire littéraire la plus longue. Το έγγραφο της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου είναι εξαντλητικό, αλλά πρέπει να αποκτήσει μια πιο κριτική προσέγγιση. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. Cet outil permet de traduire en grec instantanément n’importe quel contenu textuel. Nos traducteurs professionnels dont le grec est la langue de travail traduisent tous les contenus dans la langue correspondante tout en restituant fidèlement le message initial. A A. Στο μυαλό μου [Στροφή] Και στο μυαλό μου, στο κεφάλι μου. dictionnaire grec moderne français, traduction, grammaire, prononciation, vocabulaire, cours en ligne, langue et littérature grecque 10. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. Grece. Si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité de traduction possible, il faut que le texte à traduire sont écrit en langue littéraire et qu’il soit correct d’un point de vue grammatical. Saisissez ou copiez le texte à traduire dans le champ supérieur et appuyez ensuite sur le bouton « traduire ». L’épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire. Afficher les traductions générées par algorithme Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. A A. Κάθαρμα. Autres traductions. Si vous souhaitez traduire un texte plus important, il sera nécessaire de le diviser en plusieurs parties. Changer un texte écrit ou parlé d'une langue à une autre. écrire un texte & sélectionner un traducteur : α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ. français > grec Google Systran Bing. Hence, it may refer to a "word" or a "thought" or a spoken phrase or an idea or that which conveys something which, to the hearer, is meaningful and, thus, can move them. Changer un texte écrit ou parlé d'une langue à une autre. la banque de grèce 271. entre la grèce 265. grèce antique 257. la grèce et la turquie 206. grèce ancienne. Un traducteur grec-français en ligne alternatif. (44) Για τις υφιστάμενες μονάδες, η επίτευξη αυτών των επιπέδων ενδέχεται να συνεπάγεται πολυτροπικές περιβαλλοντικές επιδράσεις, υψηλό κόστος κεφαλαίου και μεγάλες περιόδους απόσβεσης. A Web App for the MIKRO Rosgovas French-Greek and Greek-French dictionary. TRADUCTION ET COMMENTAIRE D’UN TEXTE GREC MOLLESSE BARBARE En 380 avant J.-C., pour exhorter les Grecs à s’unir contre leur ennemi héréditaire, l’orateur athénien Isocrate s’en prend vivement aux défauts qu’il croit déceler dans la nature barbare. Δεν γνωρίζουμε πόσο κοστίζει, με οικονομικούς όρους, στους φορολογούμενους αυτή η μαζική βία που στρέφεται κατά των γυναικών, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά σ'ολόκληρο τον κόσμο. Vous pouvez aussi utiliser ce traducteur grec directement sur vos pages Web et, si vous le souhaitez, naviguer de page traduite en page traduite en oubliant une bonne fois pour toute la barrière de la grec. Cherchez des exemples de traductions comment ça va dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire. grecian. Autres traductions.